07.06.2017- Pohjois-Karjalaan esitetään Siun seurakunta- yhtymää

Pohjois-Karjalaan esitetään perustettavaksi uusi Siun seura-kuntayhtymä. Yhteistyöselvityksen ohjausryhmä päätti keski-viikkona lähettää seurakuntiin kysymyksen, tahdotteko neuvo- tella yhdessä muiden seurakuntien kanssa uuden yhtymän perustamisesta Joensuun seudun seurakuntien tueksi. Vastausta odotetaan lokakuun loppuun mennessä.

Siun seurakunta -selvityksen ohjausryhmä hyväksyi selvitys-konsultti, TT Matti Perälän loppuraportin, jossa ehdotetaan uuden Siun seurakuntayhtymän perustamista vuoden 2019 alusta. Vuosi 2019 olisi luonteva alku uudelle yhtymälle, koska silloin tapahtuu sote- ja maakuntauudistus sekä myös verotus-
uudistus, mitkä vaikuttavat seurakuntien toimintaan. Lisäksi seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2018, ja uudet luot- tamushenkilöt aloittavat 2019.

Seurakunnat pysyisivät ehdotuksen mukaan toiminnallisesti itsenäisinä, ja niiden vastuulle jäisivät omien kiinteistöjen ja hautausmaidenhoitokulut. Uuden yhtymän tehtävänä olisi huolehtia kiinteistöjenasiantuntijapalveluista, työnjohdosta ja varsinaisistarakentamispalveluista.

Henkilöstön osalta raportissa todetaan, että se olisi yhden työnantajan,seurakuntayhtymän, palveluksessa. ”Uusi yhtymä ei uhkaa nykyisiätyösuhteita, mutta jokainen täyttämättä jäävä virka tai toimi edellyttääyhteistyötä mahdollisesti myös seura-kunnan rajan yli. Erityisesti eläköitymisten myötä tarvitaan seurakuntien rajat ylittävää hyvää yhteistyötä", todetaan raportissa.

Seurakuntataloudet supistuvat

Perälän laatima ehdotus perustuu seurakunnallisen talouden tosiseikkoihin ja niistä aukeavaan näkymään. Hänen arvionsa mukaan jokainen seurakunta joutuu jäsenmäärän vähetessä supistamaan talouttaan. Erityisesti seurakuntien taloutta rasittavat kiinteistö- ja henkilöstömenot.

Selvitysmies pitää kaikkein tärkeimpänä seurakuntien toiminta-kulttuurin uudistamista. ”Se on varmasti eniten työtä vaativa askel. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyö on saatava uudelle tasolle. Yhteistyöllä selvitään myös tiukkenevan talouden haasteista”, arvioi Perälä.

Siun seurakunta -selvityksessä mukana on ollut 12 seurakuntaa - Joensuunevankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän seura-kunnat: Eno, Joensuu,Pielisensuu, Rantakylä, Pyhäselkä ja Vaara-Karjala sekä yhtymän ulkopuoliset seurakunnat - Heinävesi, Kitee, Kontiolahti, Liperi,Polvijärvi ja Tohmajärvi. Näillä seurakunnilla on 93 000 jäsentä.

Lisäksi loppuraportti kysymyksineen lähetetään myös Outo- kummun ja Ilomantsin seurakuntiin. Selvitystyön tavoitteena on vahvistaa luterilaisten seurakuntien elinvoimaa Pohjois-Karjalassa.

https://siunseurakunta.files.wordpress.com/2017/01/loppuraportti-07062017.pdf

Aiemmin uutisoitua yhteistoimintamahdollisuuksista

Heinäveden kirkkoneuvosto on 18.2.2016 päättänyt jatkaa yhteistoimintamahdollisuuksien selvittämistä sekä Rauta-lammin rovastikunnasta Varkauden ja Leppävirran seura-kuntien suuntaan ja Pohjois-Karjalan seurakuntien suuntaan.

Kirkolliskokous hylkäsi keväällä 2015 seurakuntarakenteen uudistuksen, joka toteutuessaan olisi yhdistänyt hallinnollisesti jokaisen seurakunnan osaksi suurempaa seurakuntayhtymää. Vastaavia suunnitelmia on mitä todennäköisemmin tulossa myöhemminkin käsittelyyn, mutta vaikka päätökset rakenneuudistukselle olisivat myönteisiäkin, menee käsittelyssä kuitenkin useampia vuosia.

Piispantarkastuksen 2015 yhteydessä on seurakuntaa kehotettu miettimään seurakunnan tulevaisuuden toimintarakenteita nopeampien ratkaisujen saamiseksi. Pienempi seurakunta voi olla hyvinkin toimiva, mutta seurakunnan taloudellisesti kapea liikkumavara ja väestönrakenteen muutos pakottavat katsomaan alueellisen yhteistyön suuntaan.

Rautalammin rovastikunnan seurakuntien luottamushenkilöille ja työntekijöille on toteutettu 2015 vuoden lopussa yhteis-toimintamahdollisuuksista kysely, jonka tulos on esitelty 9.2.2016 kirkkovaltuustossa (liite 023/3/2016). Tämän selvityksen mukaan rovastikunnassa yhteistoiminnan hyödylliseksi näkevät Varkauden, Leppävirran ja Heinäveden seurakunnan vastaajat. Leppävirran seurakunnan puolelta on alustavasti nähty mahdollisena Heinäveden seurakunnan toimimisen Leppävirran kappeliseurakuntana. Kun kunta-rakenteeseen vaikuttavat sote-aluepäätökset on tehty eduskunnassa, otetaan Heinäveden ja Leppävirran kirkko-neuvostojen alustavien tunnustelujen perusteella sovitusti tarkempaan tarkasteluun seurakunnan mahdollisuudet toimia Leppävirran kappeliseurakuntana kuten seurakuntien kirkko-neuvostot ovat kokoontumisessaan helmikuussa 2016 sopineet.

Kuopiossa syyskuussa 2015 pidetyn rakenneseminaarin yhteydessä puolestaan päätettiin, että Pohjois-Karjalan seurakunnat selvittävät, miten maakunnan seurakuntien hallinto tulevaisuudessa järjestetään. Yhtenä vaihtoehtona on mm. uusien seurakuntien liittyminen Joensuun seurakunta-yhtymään - samaan tapaan kuin Vaara-Karjala, Eno ja Pyhäselkä ovat aikanaan liittyneet. Vaihtoehtona on myös seurakuntien yhteistyön lisääminen ja esimerkiksi eri palvelujen - kuten taloushallinnon palvelujen - osto isommilta seurakunnilta. Mahdollista on siis uudistaa Joensuun yhtymää ja avata sitä uusille jäsenseurakunnille. Jotkut seurakunnat haluavat toden-näköisesti pysyä itsenäisinä.

Pohjois-Karjalan seurakunnista Kitee ja Tohmajärvi kuuluvat Mikkelin hiippakuntaan, muut Kuopion hiippakuntaan. Hiippakuntarajankaan ei katsota olevan este selvitystyölle. Kiteen ja Tohmajärven sekä Heinäveden seurakuntien edustajat ovat alustavissa neuvonpidoissa ilmaisseet kiinnostuksensa hakeutua yhteystyöhön Joensuun suuntaan. Tämän toimintasuunnan valinta johtaisi luultavimmin siihen, että Heinävedestä tulisi osa seurakuntayhtymää .

Heinäveden seurakunnan kirkkoneuvosto on 18.2.2016 päättänyt olla mukana Pohjois-Karjalan seurakuntien rakenneselvityksessä. Mukana olivat kaikki kuusi Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymään kuuluvaa seurakuntaa sekä lisäksi Heinävesi, Liperi, Kontiolahti, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Polvijärvi. Maakunnan seurakunnista mukaan hankkeeseen eivät lähteneet seuraavat: Nurmes, Valtimo, Lieksa, Juuka, Ilomantsi eikä Outokumpu. Aloituskokouksen ajankohtaisinfo tästä linkistä.

Itään vai länteen - Rautalammin rovastikunnassa 2015 vuoden lopulla tehdyn kyselyn kooste ja aineistoa - kirkkoherra Helge Itkonen

Luottamushenkilön näkökulmat piispantarkastuksen tuloksiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin: Antti Hoffren ja Kirsi Rissanen.

Kummankin, sekä itään että länteen päin suuntautuvan, selvitystyön ohjausryhmänä toimii johtoryhmä eli puheenjohtajisto (kirkkoneuvoston ja -valtuuston puheen-johtajat ja varapuheenjohtajat) sekä talouspäällikkö-diakoni (kko.neuvosto 18.2.2016, 023 §).

Pohjois-Karjalan seurakuntarakenneselvityksessä Heinäveden seurakuntaa edustaa kirkkovaltuuston vpj Jari Mäkinen varahenkilönään talouspäällikkö-diakoni Tarja Heiskanen.

Teologian tohtori Matti Perälä ryhtyy selvittämään Pohjois-Karjalan luterilaisten seurakuntien mahdollista rakenne-muutosta sekä yhteistyön lisäämistä. Selvityshankkeen ohjausryhmä valitsi hänet tehtävään neljän hakijan joukosta.
Tohmajärveläinen Perälä on aiemmin tehnyt seura-kuntarakenteen selvitystehtäviä Mikkelin ja Helsingin hiippa-kunnissa.

Ohjausryhmä nimitti hankkeen ”Pohjois-Karjalan seurakuntien yhteistyöselvitys – Siun seurakunta”. Mukana selvitystyössä on maakunnan 13 luterilaista seurakuntaa. Selvitysmies kiertää syksyn aikana kaikissa näissä seurakunnissa ja Joensuun seura-kuntayhtymässä kartoittamassa tilannetta ja antaa väliraportin vuoden lopussa. Toinen neuvottelukierros käydään ensi keväänä, ja selvitysmiehen raportti toimenpide-ehdotuksineen valmistuu toukokuun loppuun 2017 mennessä. Sen jälkeen seurakunnat päättävät jatkotoimista.

Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa luterilaisten
seurakuntien elinvoimaa Pohjois-Karjalassa. Hankkeessa pohditaan yhteistyön tiivistämistä, erilaisten yhtymämallien toteuttamista sekä kirkollisten palveluiden säilyttämistä tasaisesti ja laadukkaasti koko maakunnan alueella.

Siun seurakunta-ilta järjestetään Heinävedellä perjantaina 28.10.2016 klo 18. Selvitysmies kertoo, mitä hankkeessa on meneillään ja kuuntelee seurakuntalaisten näkemyksiä ja tuntoja asiassa.