Häät eli vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on pyhä toimitus sekä oikeudellinen tapahtuma, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Vihittävät sitoutuvat toisiinsa  ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen.

Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. Kirkollisen vihkimisen toimittaa pappi ja se tapahtuu käsikirjan mukaan. Kirkollinen vihkiminen edellyttää, että molemmat kuuluvat kirkkoon ja ovat käyneet rippikoulun. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan.

Avioliittoon vihittävät sitoutuvat julkisesti elämään keskenään avioliitossa myötä- ja vastoinkäymisissä. Paikalle kokoontunut seurakunta rukoilee  vihittävien ja heidän tulevaisuutensa puolesta. Häät eivät aina vaadi kirkkotilaa ja suurta vierasjoukkoa. Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää yksinkertaisestikin, jolloin paikalla on vihkiparin lisäksi pappi ja kaksi todistajaa.

Avioliiton siunaaminen

Siviiliviranomaisen edessä tai muualla kuin Suomessa solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti. Avioliiton siunaaminen tapahtuu kirkossa tai muualla asianmukaisessa paikassa. Avioliiton siunaaminen on mahdollinen silloinkin kun vain toinen puolisoista kuuluu kristillliseen kirkkoon tai kumpikaan aviopuolisoita ei kuulu.   

Toimitus muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen. 

 

Käytännön asioita vihkimisestä

Vihkitoimituksesta sovitaan ottamalla yhteyttä toimistosihteeri Tuula Eklundiin. Avioliiton esteet tutkitaan kirkkoherranvirastossa.  Kirkollinen vihkiminen voi tapahtua kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa.

Ennen vihkimistä vihkipari tapaa papin kanssa jolloin tutustutaan ja sovitaan vihkimisen yksityiskohdista. Häiden musiikkivalinnoista kannattaa olla yhteydessä kanttoriin.  Vihkiharjoitus voidaan myös pitää.

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Rakkaus

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. Kirkkohäitä suunnittelevan pariskunnan tulee yhdessä pyytää esteidentutkintaa henkilökohtaisesti Heinävedellä kirkkoherranvirastosta. Henkilöllisyystodistus tarvitaan mukaan.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään kuukausi ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa muutaman kuukauden.

Miksi avioliiton esteet tutkitaan?

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Eräissä erityistapauksissa avioliittoon tarvitaan oikeusministeriön lupa. Esimerkiksi alaikäiset voivat anoa tällaista poikkeuslupaa.

Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on allekirjoitettava vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä.

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, avioliittoon aikoville toimitetaan esteettömyystodistus. Jos pari vihitään omassa kotiseurakunnassaan, pappi saa esteettömyystodistuksen mukaansa kirkkoherranvirastosta ja tuo sen mukanaan vihkikeskusteluun. Jos vihkiminen tapahtuu muualla kuin omassa seurakunnassa, vihkipari pyytää todistuksen seurakuntansa kirkkoherranvirastosta ja antaa sen vihkijälle.

Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta. Vihkimisen tulee tapahtua tämän määräajan kuluessa. Jos määräaika on kulunut umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen.