/files/heinavedenseurakunta.kotisivukone.com/Hhr_hinnasto_2016.xlsx

Hinnasto

Ohessa kahtena *.doc -tiedostona (WORD) Heinäveden seurakunnan hautaustoimen sekä tilavuokrien hinnastot.

Hautaustoimen hinnasto

Hautainhoitohinnasto

Tilavuokrahinnasto

Hautainhoito pyrkii voittoa tuottamattomaan toimintaan eli hinnat vastaavat niitä kustannuksia, joita seurakunta joutuu esim. palkkojen ja koneiden vuoksi maksamaan.

HUOM! Yleensä hautauskuluihin luetaan hautapaikkamaksu, kylmiövuokra, haudan kaivuu ja peitto sekä haudan peruskunnostus. Jos hautapaikan, johon vainaja haudataan, hallintaoikeus on mennyt umpeen, tulee ko. hautapaikkaa käytettäessä maksaa lunastusmaksua takautuvasti. Hautaoikeuden tulee olla voimassa 25 vuotta hautauspäivästä lukien.

Hautapaikan lunastaja voi varata lunastamansa paikan lisäksi yhden hautapaikan läheiselleen maksutta lunastetun hautapaikan vierestä. Korkeintaan varauksia voi tehdä neljästä hautapaikasta, mutta 3.-4. varauksesta perimme hautapaikkamaksun.

Hautaoikeuden haltija

3 § (30.12.2003/1274)

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita hautaan voidaan haudata, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa.

Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle. 

Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

4 § (30.12.2003/1274)

Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 §:n 2 momentin mukaisesti, hautaan saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot.

Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy.

Hautaoikeuden haltijalla oikeus tehdä hoitosopimuksia, jatkaa hallinta-aikaa tai luovuttaa hauta.

Määräaikaisen hoitosopimuksen haudalle voi tehdä vain hautaoikeuden haltija.

Hautaoikeuden haltija voi jatkaa haudan hallinta-aikaa sen mentyä umpeen. Uusien hautojen hallinta-aika on 25 vuotta. Tämän ajan mentyä umpeen hallinta-aikaa voi jatkaa enintään 25 vuodella.

Jos omaiset haluavat luovuttaa haudan, niin hautaoikeuden haltija voi luovuttaa haudan.